TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Vịt Con Trúng 1,664 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Hồng Trúng 1,481 kim cương 1 tuần trước
Trung Tran Trúng 2,149 kim cương 1 tuần trước
Tuan Nguyen Trúng 1,017 kim cương 1 tuần trước
Thai Thi Hieu Trúng 1,956 kim cương 1 tuần trước
Lê Chiến Trúng 1,096 kim cương 1 tuần trước
Trần Đức Chiến Trúng 2,479 kim cương 1 tuần trước
Ben Hack Trúng 1,497 kim cương 1 tuần trước
Thu Hà Trúng 2,253 kim cương 1 tuần trước
Lê Đức Mạnh Trúng 1,467 kim cương 1 tuần trước
Ác Quỷ Trúng 2,282 kim cương 1 tuần trước
Phương Thu Trúng 1,617 kim cương 1 tuần trước
Cấn Lý Trúng 1,958 kim cương 1 tuần trước
Huynh Dao Trúng 516 kim cương 1 tuần trước