Vòng Quay Nắm Đấm
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Hanh Phan Trúng 493 kim cương 24 giây trước
Bay Tien Trúng 773 kim cương 24 giây trước
Bui Van Dung Trúng 1,124 kim cương 24 giây trước
Nguyễn Tôm Trúng 1,235 kim cương 2 phút trước
Hà Khởi Trúng 826 kim cương 2 phút trước
Tam Vo Trúng 2,166 kim cương 2 phút trước
Quang Trinh Trúng 2,014 kim cương 4 phút trước
Kiên Đang Đá Banh Trúng 1,410 kim cương 4 phút trước
Thằng Nhà Ngèo Trúng 2,111 kim cương 4 phút trước
Lão Hạt Trúng 789 kim cương 6 phút trước
Ut Nguyen Trúng 1,390 kim cương 6 phút trước
Trinhduong Trúng 870 kim cương 6 phút trước
Phũo Tô Trúng 1,173 kim cương 8 phút trước
Ninh Nguyen Trúng 1,164 kim cương 8 phút trước