TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Huân Hoàng Trúng 1,082 kim cương 1 tuần trước
Huy Phan Trúng 2,359 kim cương 1 tuần trước
Hằng Nguyễn Trúng 2,334 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Yến Trúng 923 kim cương 1 tuần trước
Tiến Thành Trúng 2,255 kim cương 1 tuần trước
Minh Pham Trúng 419 kim cương 1 tuần trước
Phạm Văn Trong Trúng 431 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Hòa Trúng 695 kim cương 1 tuần trước
Nam Pham Trúng 1,219 kim cương 1 tuần trước
Quyên Lê Trúng 694 kim cương 1 tuần trước
Minh Pham Trúng 2,249 kim cương 1 tuần trước
Nam Trần Trúng 2,388 kim cương 1 tuần trước
Hoang Quan QuanBts Trúng 412 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Xuân Trúng 2,113 kim cương 1 tuần trước