TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Quyền Đinh Trúng 1,752 kim cương 1 tuần trước
Dinh Phuoc Trúng 2,084 kim cương 1 tuần trước
Lê Đức Khải Trúng 2,593 kim cương 1 tuần trước
Ngoc Nhi Tran Trúng 328 kim cương 1 tuần trước
Kha Ngoc Trúng 1,621 kim cương 1 tuần trước
Trần Phong Trúng 747 kim cương 1 tuần trước
Tuấn Quỳnh Trúng 1,506 kim cương 1 tuần trước
Huỳnh Quốc Khánh Trúng 2,003 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Văn Hoạch Trúng 1,831 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Hùng Trúng 1,434 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Trung Trúng 1,570 kim cương 1 tuần trước
Yến Nhi Trúng 1,611 kim cương 1 tuần trước
Người Lạ Trúng 1,706 kim cương 1 tuần trước
Không Tên Trúng 2,348 kim cương 1 tuần trước