TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Phương Lương Trúng 2,544 kim cương 1 tuần trước
Bơ Tín Trúng 2,325 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Chí Khang Trúng 675 kim cương 1 tuần trước
Pé Hân Trúng 2,142 kim cương 1 tuần trước
Kaka Do Trúng 1,904 kim cương 1 tuần trước
Hanh Nguyen Trúng 1,140 kim cương 1 tuần trước
Pé Phong Cụk Súk Trúng 514 kim cương 1 tuần trước
Khanh Nguyen Trúng 2,276 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Thuận Trúng 549 kim cương 1 tuần trước
Ái Ngô Trúng 1,830 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Khoa Trúng 1,143 kim cương 1 tuần trước
Danh Tri Trúng 632 kim cương 1 tuần trước
Phi Anh Bùi Trúng 483 kim cương 1 tuần trước
Hoang Tu Rong Trúng 2,308 kim cương 1 tuần trước