Vòng Quay Doraemon
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Nguyen Hang Van Trúng 1,721 kim cương 57 giây trước
Nhi Yến Trúng 434 kim cương 2 phút trước
Duy Tran Trúng 1,699 kim cương 4 phút trước
Thang Luu Trúng 783 kim cương 6 phút trước
Tạ Nhi Trúng 2,006 kim cương 8 phút trước
Ngọc Lý Trúng 498 kim cương 10 phút trước
Nhan Vu Trúng 2,009 kim cương 12 phút trước
Vũ Quan Trúng 1,701 kim cương 14 phút trước
Toàn Nghê Trúng 1,705 kim cương 16 phút trước
Nguyễn Thị Lệ Thủy Trúng 719 kim cương 18 phút trước
Nguyễn Thị Phương Thùy Trúng 1,597 kim cương 20 phút trước
Cus Nôs Trúng 1,274 kim cương 22 phút trước
Chi Thanh Trúng 1,445 kim cương 24 phút trước
Le Truc Trúng 2,001 kim cương 26 phút trước