TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Huy Ho Trúng 1,989 kim cương 1 tuần trước
Nghia Le Trúng 2,158 kim cương 1 tuần trước
สมปอนด์ จุ๊กกรู้ Trúng 2,220 kim cương 1 tuần trước
Tâm Bi Trúng 2,502 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Tấn Tài Trúng 388 kim cương 1 tuần trước
Vũ Aic Trúng 2,482 kim cương 1 tuần trước
Phan Linh Trúng 356 kim cương 1 tuần trước
Phú Nguyễn Trúng 1,322 kim cương 1 tuần trước
Duong Nhu Nguyet Trúng 411 kim cương 1 tuần trước
Phạm Khả Hy Trúng 1,020 kim cương 1 tuần trước
Khôi Minh Trúng 2,059 kim cương 1 tuần trước
Quốc Thịnh Trúng 1,123 kim cương 1 tuần trước
Bắp Cu Te Trúng 1,222 kim cương 1 tuần trước
Thinh Pham Trúng 745 kim cương 1 tuần trước