TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Đỗ Đạt Trúng 1,016 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Huy Trúng 2,348 kim cương 1 tuần trước
Linh Nè Trúng 1,978 kim cương 1 tuần trước
Trần T. Thanh Dung Trúng 1,028 kim cương 1 tuần trước
Trần Bảo Trúng 990 kim cương 1 tuần trước
Vôs Tìnhs Trúng 1,348 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Phúc Trúng 2,212 kim cương 1 tuần trước
Murad Huy Trúng 2,413 kim cương 1 tuần trước
Hoang Lôc Trúng 995 kim cương 1 tuần trước
Song Tình Tử Trúng 1,397 kim cương 1 tuần trước
Phùng Bảo Trúng 2,401 kim cương 1 tuần trước
Đức Danh Trúng 1,884 kim cương 1 tuần trước
Truong Nguyen Trúng 2,197 kim cương 1 tuần trước
Thanh Luong Trúng 377 kim cương 1 tuần trước