Vòng Quay Cáo Tiên
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Nguyễn Thanh TàiCr Trúng 984 kim cương 25 giây trước
Acurio Erick Trúng 992 kim cương 2 phút trước
Phát Mai Trúng 1,111 kim cương 4 phút trước
Nắng Cực Trúng 2,015 kim cương 6 phút trước
Nguyễn Nhis Trúng 2,159 kim cương 8 phút trước
Nguyễn Van Qui Trúng 2,287 kim cương 10 phút trước
Phạm Trí Trúng 913 kim cương 12 phút trước
Nguyễn Phương Trúng 1,060 kim cương 14 phút trước
Long Crush Trúng 906 kim cương 16 phút trước
Minh Doan Trúng 875 kim cương 18 phút trước
Quang Huy Trúng 2,385 kim cương 20 phút trước
Nhất Ayhey. Trúng 2,543 kim cương 22 phút trước
Nguyễn Luyến Trúng 2,159 kim cương 24 phút trước
Pé Nấm Trúng 1,024 kim cương 26 phút trước