TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Nguyễn Thanh Trúng 578 kim cương 1 tuần trước
Thanh Thao Vuong Trúng 518 kim cương 1 tuần trước
ジア カーン Trúng 321 kim cương 1 tuần trước
Hải Nguyễn Trúng 1,875 kim cương 1 tuần trước
Dư Phạm Thiên Vũ Trúng 791 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Phương Trúng 686 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Duy Hùng Trúng 2,176 kim cương 1 tuần trước
Bóng Tối Ác Ma Trúng 2,000 kim cương 1 tuần trước
Quàngs Thịs Ngas Trúng 2,416 kim cương 1 tuần trước
Việt Hoàng Trúng 1,287 kim cương 1 tuần trước
Anh Thach Trúng 1,903 kim cương 1 tuần trước
Gom Tam Trúng 1,843 kim cương 1 tuần trước
Le Thi Minh Thu Trúng 2,579 kim cương 1 tuần trước
Thanh Thái Thân Trúng 2,322 kim cương 1 tuần trước