TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Dabi Torres Trúng 402 kim cương 1 tuần trước
Trịnh Quốcanh Trúng 1,021 kim cương 1 tuần trước
Trần Quốc Trúng 304 kim cương 1 tuần trước
Thị Thơ Trúng 1,801 kim cương 1 tuần trước
Cu Làm Vua Trúng 1,337 kim cương 1 tuần trước
Tài Lê Trúng 732 kim cương 1 tuần trước
Thiên Phong Lê Đoàn Trúng 1,888 kim cương 1 tuần trước
Hoàng Ah Vũ Trúng 1,079 kim cương 1 tuần trước
Toan Thach Trúng 1,672 kim cương 1 tuần trước
Thành Đạt Phan Trúng 2,151 kim cương 1 tuần trước
Ng.Quốc. Khánh Trúng 1,770 kim cương 1 tuần trước
Chan Medney Trúng 1,185 kim cương 1 tuần trước
呂修宇 Trúng 1,057 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Minh Phúc Trúng 2,411 kim cương 1 tuần trước