TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Bắp Minh Trúng 955 kim cương 1 tuần trước
Minh Minh Trúng 737 kim cương 1 tuần trước
Bảo Nam Trúng 2,079 kim cương 1 tuần trước
Nguyễn Đạt Trúng 1,920 kim cương 1 tuần trước
Bỏ Đi Trúng 2,144 kim cương 1 tuần trước
Vu Nguyen Trúng 2,015 kim cương 1 tuần trước
Binh Phan Trúng 1,771 kim cương 1 tuần trước
Thangdz Gvt Trúng 1,440 kim cương 1 tuần trước
Bé Nhok Trúng 825 kim cương 1 tuần trước
Về Đâu Trúng 1,673 kim cương 1 tuần trước
ManhQuynh Nguyen Trúng 678 kim cương 1 tuần trước
Ty Van Trúng 1,425 kim cương 1 tuần trước
Lê Phước Thọ Trúng 545 kim cương 1 tuần trước
Giáp Tiến Dung Trúng 1,913 kim cương 1 tuần trước