TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Thiên Lí Hoa Trúng 1,047 kim cương 3 tuần trước
Tu Nguyenems Trúng 762 kim cương 3 tuần trước
Nguyễn Khoa Nam Tuyền Trúng 1,155 kim cương 3 tuần trước
Tuyet Ngoctuyet Trúng 445 kim cương 3 tuần trước
Trần Gia Bảo Trúng 561 kim cương 3 tuần trước
Hao Nguyen Trúng 866 kim cương 3 tuần trước
Sáng Quang Trúng 1,193 kim cương 3 tuần trước
Em Khánh Nguyễn Trúng 1,811 kim cương 3 tuần trước
Mai Lều Trúng 2,175 kim cương 3 tuần trước
Tin ZO Trúng 1,257 kim cương 3 tuần trước
Nguyễn Đạt Trúng 727 kim cương 3 tuần trước
Hoàng Võ Trúng 1,227 kim cương 3 tuần trước
Trương Hà Trúng 2,353 kim cương 3 tuần trước
Minh Đăng Võ Trúng 2,219 kim cương 3 tuần trước